۸۸۹۱٧٤٤۹
سبد خرید
ورود اعضا
 
خانه
تلگرام
کارشناسی ارشد
دکتری
راه موفقیت در کنکور
کتابخانه الکترونیک
خانه روانشناسی
خدمات مشاوره
برنامه کلاسها
فرم خام
بسته های ـآموزشی کتاب
آزمونهای آزمایشی
کارگاه ها آموزشی

منابع کنکور دکتری مدیریت آموزشی

تئوری های سازمان و مدیریت

- تئوریهای سازمان: مدرن، پست مدرن، نمادین و تفسیری، تالیف : مری جو هچ، مترجم: دکتر دانایی فرد، انتشارات افکار.

- تئوری سازمان، تالیف استیفن رابینز، ترجمه دکتر الوانی و دکتر دانایی فرد، انتشارات صفار.

- نظریه های کلان جامعه شناختی و تجزیه و تحلیل سازمان : عناصر جامعه شناختی حیات سازمانی، تالیف : گارت مورگان و گیبسن بارل ، ترجمه: محمد تقی نوروزی، انتشارات سمت.

- مبانی فلسفی تئوریهای سازمان، تالیف:  دکترمیرزایی اهرنجانی، انتشارات سمت.

- نظریه‌های سازمان و مدیریت از نوین گرایی تا پسانوین گرایی، مؤلف: دکتر حسین رحمان سرشت، انتشارات: مؤسسه فرهنگی انتشاراتی فن و هنر.

- سازمانها : سیستم های حقیقی، حقوقی و باز، تالیف: ریچارد اسكات، ترجمه : دكتر محمد رضا بهرنگی، انتشارات كمال تربیت.

- نگرشی نوین به نظریات سازمان و مدیریت در جهان امروز، تالیف : تفرشی، سعیدآبادی، خدیوی، انتشارات فراشناختی اندیشه.

- تئوری و طراحی سازمان (جلد اول و دوم)، مولف: ریچارد ال دفت، مترجمان: دكتر اعرابی و دكتر پارساییان.

- نظریه پردازان علم سازمان، تالیف:  جمعی از نویسندگان، ترجمه: دكتر كبیری و دكتر میركمالی انتشارات یسطرون.

- مقالات ذیربط در نشریات داخلی و خارجی.

مدیریت آموزشی :

مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی، تالیف : دكتر علی علاقه بند ، نشر روان.

برنامه ریزی تغییر و نوگردانی در مدیریت آموزشی، تالیف : جری هرمن،  ترجمه : دكتر علی علاقه بند، نشر روان.

تئوری تحقیق و عمل در مدیریت آموزشی، تالیف : وین ك هوی،  سیسیل جی میسكل، ترجمه: دكتر میر محمد سید عباس زاده، انتشارات دانشگاه ارومیه.

رویكردهای نوین به مدیریت آموزشی، تالیف: گروه كارشناسان OECD، ترجمه :دكتر محمد رضا آهنچیان و دیگران، انتشارات رشد.

چالش های مدیریت آموزشی، تالیف: مایك باتری، ترجمه: دكتر علی اكبر امین بیدختی، انتشارات دانشگاه سمنان.

بالانشینی مدیریت آموزشی، تالیف فدریكو مایور، ترجمه: دكتر علی رووف، انتشارات آستان قدس رضوی.

مدیریت آموزشی ، تالیف: دكتر علی شیرازی، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.

مقدمات مدیریت آموزشی، تالیف: دكتر علی علاقه بند، نشر روان.

كلیات مدیریت آموزشی، تالیف: دكتر میر محمد سید عباس زاده، انتشارات دانشگاه ارومیه.

مدیریت دانش در سازمانهای آموزشی، تالیف: حمید رحیمی و محمد نجفی، نشر جاودانه.

خلاقیت و نوآوری در سازمانهای آموزشی، تالیف: رمضان جهانیان و دیگران ، ناشر اسپند هنر

ذهنیت فلسفی در مدیریت آموزشی، تالیف: فیلیپ ژ اسمیت، ترجمه: دكتر محمد رضا بهرنگی، انتشارت گلچین.

مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، تالیف: دكتر محمد یارمحمدیان و دیگران ، انتشارات دانشگاه علوم پزشكی اصفهان .

رهبری و مدیریت آموزشی، تالیف: دكتر سید محمد میر كمالی ، انتشارات یسطرون.

مدیریت كیفیت فراگیر در آموزش ، تالف: سالیس ادوارد ، ترجمه: سید علی حدیقی ، انتشارات هوای تازه ( نشر هستان ).

مدیریت كیفیت جامع در آموزش، تالیف: عباس زند باف ، ناصر آزاد ، ناشر روزنه كار .

فرایند برنامه ریزی - سیاستگذاری در آموزش، تالیف: وادی حداد ، ترجمه: غلامرضا گرائی نژاد ، ناشر سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور .

مقالات جناب آقای دكتر پرداختچی و مقالات ذیربط در نشریات داخلی و خارجی.

برنامه ریزی آموزشی :

دیدگاه های نو در برنامه ریزی آموزشی ، تالیف: دكتر فریده مشایخ ، انتشارات سمت.

فرایند برنامه ریزی آموزشی، تالیف: مشاوران یونسكو ، ترجمه: دكتر فریده مشایخ ، انتشارات مدرسه.

مبانی برنامه ریزی آموزشی، تالیف: دكتر بهرام محسن پور، انتشارات سمت.

اصول و مبانی برنامه ریزی آموزشی، تالیف: دكتر سیاوش خلیلی شورینی ، انتشارات یادواره كتاب.

برنامه ریزی توسعه دانشگاهی، تالیف: دكتر یمنی ، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.

برنامه ریزی استراتژیك در نظام آموزشی، تالیف: راجر كافمن و جری هرمن، ترجمه: دكتر عباس بازرگان و دكتر فریده مشایخ انتشارات مدرسه.

برنامه ریزی آموزشی به عنوان یك فرایند اجتماعی ،تالیف: تی یری مالان ، ترجمه: دكتر سعید بهشتی ، تهرات ، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی .

برنامه ریزی آموزشی ، تالیف: گری آكرمن، ترجمه: دكتر غلامعلی سرمد، تهران، انتشارات موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی.

مقالات ذیربط در نشریات داخلی و خارجی.

آمار :

آمار و كاربرد آن در مدیریت(جلد دوم) : تحلیل آماری، تالیف:دكترعادل آذر و دكتر منصور مؤمنی انتشارات سمت.

استنباط آماری در علوم رفتاری ، تالیف : دكتر حیدر علی هومن ، انتشارات سمت.

تحلیل داده های طبقه ای و مدلهای خطی لگاریتمی در پژوهش علمی، تالیف :  دكتر حیدر علی هومن، انتشارات مركز آموزش مدیریت دولتی.

روابط انسانی و رفتار سازمانی:

مبانی رفتار سازمانی، مؤلف: دكتر علی رضائیان، انتشارات سمت.

روابط انسانی در سازمانهای آموزشی، مؤلف: دكتر غلامعلی سرمد ، انتشارات سمت.

رفتار سازمانی (3 جلد فرد، گروه و سازمان) مؤلف: استیفن پی‌ رابینز، مترجم: دكتر اعرابی و دكتر پارسائیان ، انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی.

مدیریت آموزشی و رفتار سازمانی  ، تالیف: مارك هنسن  ،ترجمه: دكتر محمد علی نائلی ، انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز.

انگیزش در سازمانها ، تالیف: دكتر محمد علی نائلی ، انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز.

مدیریت رفتار سازمانی : كاربرد منابع انسانی، تالیف پاول هرسی و كنت بلانچارد ، ترجمه :دكتر قاسم كبیری، انتشارات جهاد دانشگاهی.

مبانی رفتار سازمانی ، مولف : استیفن رابینز ، مترجم: دكتر قاسم كبیری ، انتشارات دانشگاه آزاد.

مقالات جناب آقای دكتر پرداختچی و مقالات ذیربط در نشریات داخلی و خارجی.

روش تحقیق :

روش تحقیق در مدیریت (جلد اول و دوم) ،جلد اول: رویكرد كمی ـ جلد دوم: رویكرد كیفی ، تالیف : دكتر دانایی‌فرد، دكتر الوانی و دكتر آذر، انتشارات صفار.

روش تحقیق در علوم رفتاری تالیف: دكتر زهره سرمد، دكتر عباس بازرگان و دكتر الهه حجازی ، موسسه نشر آگه.

شناخت روش علمی در علوم رفتاری، تالیف : دكترحیدر علی هومن ، انتشارات سمت.

راهنمای عملی پژوهشهای كیفی ، تالیف: دكتر حیدر علی هومن ، انتشارات سمت.

زبان تخصصی:

انگلیسی برای دانشجویان رشته مدیریت ، تالیف:   دكتر فرهادمشفقی، انتشارات سمت.

انگلیسی برای دانشجویان رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ، تالیف: دكتر منصور كوشا ، انتشارات سمت.

Educational Administration: Theory, Research, and Practice,. W .K. Hoy and  C. G. Miskel , McGraw-Hill, Boston ,  2001.

New Foundations for Knowledge in Educational Administration, Policy, and Politics: Science and Sensationalism ,Douglas E Mitchell , Routledge ,2006 .پیشنهاد می شود جهت تسلط بیشتر بر واژگان زبان تخصصی از كتاب زیر نیز استفاده شود :

فرهنگ واژگان مدیریت آموزشی، تالیف نادیا هاشمی، انتشارات ودیعت.

اطلاعات تماس

88901622 -021 ، 88917446 -021

infoebneyamin@yahoo.com

خیابان ولیعصر - بالاتر از بهشتی نرسیده به پارک ساعی - کوچه دل افروز (وزرا) - پلاک 4

88917449 -021

گالری تصاویر
© کلیه ی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد ابن یمین می باشد