۸۸۹۱٧٤٤۹
سبد خرید
ورود اعضا
 
خانه
تلگرام
کارشناسی ارشد
دکتری
راه موفقیت در کنکور
کتابخانه الکترونیک
خانه روانشناسی
خدمات مشاوره
برنامه کلاسها
فرم خام
بسته های ـآموزشی کتاب
آزمونهای آزمایشی
کارگاه ها آموزشی

بودجه بندی آزمون آزمایشی مجموعه روانشناسی


مجموعه  روانشناسی


آمار و روش تحقیق

مرحله

تاریخ هر مرحله

بودجه بندی (سرفصل های هر مرحله)

1

96/9/24

آنلاین جامع خودسنجی "رایگان"

2

 

96/10/8

آمار :كليات آمار توصيفي (مفاهيم اساسي آمار انواع آن و مقياسهاي اندازه گيري،...)

 توزيع فراواني و نمودارها : طبقاتی و غیر طبقاتی---کمی و کیفی /

 اندازه هاي گرايش مركزي : نما، میانه ، میانگین

شاخصهاي پراكندگی :  دامنه تغییرات،انحراف چارکی،انحراف متوسط؛انحراف معیار ، انحراف واریانس ، ضراب تغییرات و پراکندگی

روش تحقيق:                                        

علم و روشهاي علمي، تحقيق و مفاهيم اساسي آن  انتخاب موضوع تحقیق و ویژگی ها آن ، متغیر و انواع آن تعریف مفهومي وعملياتي متغيرها ، سوالات اهداف ، فرضیات  ، نظریه و مفروضات زیر بنایی آن

 

3

 

96/10/22

آمار :

نمرات استاندارد، منحني طبيعي و ويژگي هاي آن( منحنی نا متقارن ، کجی ، کشیدگی ) ، همبستگي و انواع ضرايب همبستگي ، رگرسيون  و پيش بيني

روش تحقيق:

 ادبیات و پیشینه تحقیق ، جامعه ونمونه آماري و روش هاي نمونه برداري و حجم نمونه و مفاهیم مرتبط با آن ، انواع روش هاي تحقیق ( بنیادی ، کاربردی ، میدانی ، آزمایشگاهی ، پیمایشی و ... )

4

96/11/6

مباحث آزمون دوم و سوم

 

5

 

 

96/11/20

آمار :

آمار استنباطی ، روش های نمونه گیری ، خطای نمونه گیری ، خطاي استاندارد ، میانگین و میانه

برآورد : فاصله اطمينان جامعه، ويژگي هاي برآورد

آزمون فرضيه: فرضيه آماري  آزمون آن، انواع خطا در استنباط آماري، تشخيص معناداري، آزمو نهاي یک دامنه

روش تحقيق:

تحقيق كيفي و كيفي : مكاتب زيرساخت، اهداف، ويژگيها

تحقيقات آميخته ، روش اقدام پژوهي ، روش قوم نگاري، روش تاريخي ، تحليل محتوا

روش فراتحليلي ، روش های موردی

6

 

 

 

 

96/11/27

آمار:

آزمون هاي ناپارامتريك ، آزمون مجذور خي، ويلكاكسون، U من ويتني، فريدمن، كراسكال واليس ( ، آزمون هاي پارامتريك ، آزمون هاي تك گروهه، دو گروهه و چند گروهه

آزمون تحليل واريانس و انواع آن -  آزمون Z، آزمون T

آزمون تجزیه و تحليل كواريانس : طرح عاملی  و طرح های بلوکی و آزمون خی دو   

روش تحقيق:

روش پيمايشي: اهداف، ويژگي ها و انواع آن

روش پس رويدادي : اهداف، ويژگي ها و روش آزمايشي: اهداف، ويژگي ها

طرح هاي آزمايشي : ويژگي ها و انواع آن و روايي دروني و بيروني و عوامل تهديدكننده اعتبار آزمايش

7

96/12/18

مباحث آزمون پنجم و ششم

8

97/1/17

جامع اول

9

97/1/31

جامع دوم


روانشناسی رشد

 

مرحله

تاریخ هر مرحله

بودجه بندی (سرفصل های هر مرحله)

1

96/9/24

آنلاین جامع خودسنجی "رایگان"

2

 

96/10/8

آشنایی با روانشناسی رشد (تعاریف، اهداف، تاریخچه)، روش تحقیق در روانشناسی رشد

نظریه های چرخه کامل عمر(نظام بوهلر، نظام اریکسون، نظام والن)

نظریه های نمو یافتگی (اصول نظریه گزل)، نظریه برونر، اصول نظام والن

نظریه های روان تحلیلی، روابط شیء (نظریه اشپیتز، ملانی کلاین، نظام فروید)

روانشناسی من (هارتمن)، نظام روانی - اجتماعی اریکسون

نظریه کردار شناختی (نظریه لورنتس، نظریه تین برگن، نظریه هری هارلو، جان بالبی، ماهلر)

نظریه پردازان شناختی

 

3

 

96/10/22

نظریه های یادگیری اجتماعی

دیدگاه پردازش اطلاعات (حافظه ، هوش)، نظریه اجتماعی - فرهنگی ویگوتسکی

بازتاب شناسی تحولی (بازتاب شرطی، یادگیری و هوشیاری)، روش لئون تی یف

بوم شناسی، رشد زبان (دیدگاه رفتاری ، فطری نگر، تعامل گرا)

تفاوت های فردی و فرهنگی، رشد اخلاقی، دیدگاه روان کاوی، رفتارگرایی و نظریه یادگیری اجتماعی، دیدگاه شناختی، نظریه پیاژه، نظریه های بازی

4

96/11/6

مباحث آزمون دوم و سوم

 

5

 

 

96/11/20

نظریه های تقلید،مبانی زیستی و محیطی رشد، رشد پیش از تولد، تولد و نوزاد، توانایی های نوزاد، توانایی های حسی، ارزیابی رفتاری نوزاد، نوباوگی و نوپایی، رشد جسمانی، رشد مغز، جانبی شدن مغز، بیماری های ناشی از سوء تغزیه، رشد حرکتی، رشد ادراکی، رشد شناختی، رشد هیجانی، اوایل کودکی، نقش یابی جنسی، فرزند پروری، اواسط کودکی

6

 

 

 

 

96/11/27

نوجوانی،وضعیت هویت، اوایل بزرگسالی، نظریه های بزرگسالی، زمانبندی اجتماعی، میانسالی،اواخر بزرگسالی (پیری)، مرگ مردن و داغدیدگی، مراحل سوگ، مونتسوی، ورنر، بتلهایم، شاختل

7

96/12/18

مباحث آزمون پنجم و ششم

8

97/1/17

جامع اول

9

97/1/31

جامع دوم

آسیب شناسی روانی ( مرضی) و کودکان استثنائی

مرحله

تاریخ هر مرحله

بودجه بندی (سرفصل های هر مرحله)

1

96/9/24

آنلاین جامع خودسنجی "رایگان"

2

 

96/10/8

ناهنجاری؛ مفهوم­شناسی، طبقه‌بندی، تشخیص و درمان، تعریف اختلال رفتاری،           راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی(DSM)، تغییرات عمده در DSM5نسبت به DSM-TR-IV، علت شناسی و فرآیند و درمان اختلال های روانشناختی، دیدگاه­های نظری در آسیب­شناسی روانی، دیدگاه روانپویشی، نظریه روانکاوی فروید، رشد روانی جنسی، دیدگاه­های روانپویشی پس از فروید، مکتب روانشناسی من، نظریه روابط شی (آبژه)، دیدگاه میان فردی، دیدگاه انسان­گرایی، نظریه فرد مدار راجرز، نظریه خود شکوفایی مازلو، درمان اختلال­های روانشناختی در رویکرد انسانگرا، دیدگاه اجتماعی- فرهنگی، دیدگاه های رفتاری، شرطي شدن كلاسيك، نظریه شرطی­سازی وسیله­ای ثرندايك(پیوندگرایی)، نظريه شرطي­سازي كنشگر اسكينر، نظریه شناختی _ رفتاری

اختلال­های رشدی-عصبی، کم‌توانی­ذهنی، اختلال تاخیر کلی رشد، اختلال­های ارتباطی، اختلال­های زبان، اختلال صدای گفتار و لکنت زبان، اختلال ارتباط اجتماعی، اختلال طیف اوتیسم، (DSM-5و DSM-IV)، تشخیص افتراقی اوتیسم و اسکیزوفرنی کودکان، سندرم رت، اختلال آسپرگر، اختلال ازهم‌گسیختگی، اختلال کمبود توجه و بیشفعالی، (DSM-5و DSM-IV)، انواع فرعی اختلال ADHD (تشخیص و شیوع و درمان)، اختلال یادگیری، اختلال­های حرکتی (تشخیص و شیوع و درمان و نشانه شناسی)

 

3

 

96/10/22

اختلال­های طیف اسکیزوفرنی، اختلال شخصیت اسکیزوتایپی (اسکیزوتایپال)، اختلال هذیانی، اختلال روانپریشی (سایکوتیک)، اختلال اسکیزوفرنی فرم، اختلال روان پریشی ناشی از مواد، اختلال کاتاتونی

اختلال­های افسردگی (تشخیص و شیوع و درمان و نشانه شناسی)، اختلال ملال پیش از قاعدگی، اختلال افسردگی ناشی از مواد، اختلال افسردگی ناشی از بیماری جسمانی دیگر، نظریه­های شناختی، نظریه درماندگی آموخته­شده، نظریات روان­پویشی، اختلال­های دوقطبی (نوع یک و نوع دو)، حمله(اپیزد) شیدایی، حمله مختلط، اختلال ادواری

اختلال­های اضطرابی (دیدگاه­ها و نظریات)، تفاوت­های DSM-IV و DSM5 در اختلالهای اضطرابی، اختلال اضطراب جدایی، اختلال لالی انتخابی، اختلال فوبی خاص، اختلال اضطراب اجتماعی، اختلال وحشت­زدگی، اختلال گذرهراسی، اختلال اضطراب فراگیر، اختلال­های وسواس فکری- عملی(OCD) (تشخیص و درمان)، اختلال بدریخت­انگاری بدن، اختلال مو کندن، اختلال پوست کندن

4

96/11/6

اختلال­های مرتبط با آسیب و عوامل استرس­زا، اختلال دلبستگی واکنشی، اختلال آمیختگی اجتماعی بازداری نشده، اختلال استرس پس از سانحه PTSD، اختلال استرس حاد، اختلالات سازگاری، اختلالهای تجزیه­ای (تشخیص، درمان، علت)، اختلال چندشخصیتی (اختلال هویت تجزیهای یا اختلال شخصیت چندگانه)، فراموشی تجزیه­ای، اختلال مسخ شخصیت، اختلال­های تجزیه نامعین، اختلال­های تغذیه و خوردن، اختلال هرزه­خواری، اختلال نوشخوار، بی‌اشتهایی عصبی(شیوع، درمان، علت)، اختلال مصرف غذای اجتناب، پراشتهایی عصبی(شیوع، علت و درمان)، پرخوری افراطی، اختلال­های دفع(تشخیص، درمان)، بی‌اختیاری ادرار، بی‌اختیاری مدفوع، اختلال­های شخصیت(تعریف و تقسیم بندی در DSM5 و تفاوت در DSM4)، کلاستر A، اختلال شخصیت(پارانویید، سکیزویید، اسکیزوتایپی)، خوشه(کلاستر) B، اختلال شخصیت(ضد‌اجتماعی، مرزی، نمایشی، خودشیفته)، خوشه (کلاستر) C، اختلال شخصیت اجتنابی و وابسته و وسواس جبری، اختلال­های خواب و بیداری(تشخیص نشانه شناسی و درمان)، سندرم پاهای بیقرار، نظریه‌های خواب، اختلالات اخلاگر، اختلال لجبازی و نافرمانی(0DD)، اختلال سلوک، اختلال انفجاری متناوب، اختلال جنون آتش‌افروزی، اختلال جنون دزدی، اختلالات عصبی شناختی، اختلال دلیریوم، اختلال عصبی شناختی عمده و شناختی خفیف، انواع دمانس، اختلالات علائم جسمانی و اختلالات مرتبط(تشخیص و درمان)، اختلال اضطراب بیماری، اختلال تبدیلی، اختلال ساختگی، و دوره مباحث آزمون دوم و سوم

 

5

 

 

96/11/20

تعریف و طبقه‌بندی کودکان استثنایی، آموزش ویژه، آموزش درمانی، قانون آموزش کودکان استثنایی، کودکان استثنایی در DSM-5، فرایند یکپارچه­سازی دانش‌آموزان استثنایی در مدارس عادی، نقش والدین در فرایند درمان و آموزش کودکان استثنایی، مداخله زودهنگام برای کودکان دارای ناتوانی، واکنش والدین به تولد و حضور کودک استثنایی، سازگاری خانواده و پذیرش کودک، تاریخچه روانشناسی و آموزش کودکان کم­توان ذهنی، پیش­فرض­های مهم در تعریف کم­توانی­ذهنی، فرآیند تحول- شیوع- ارزیابی- طبقه بندی و علل کم توانی ذهنی، آموزش کودکان کم‌توان ذهنی، روانشناسی کودکان تیزهوشی، تعریف تیزهوشی، ماهیت هوش، هوش کلی در برابر انواع هوش، ارزیابی تیزهوشی، ویژگی آموزش به کودکان تیزهوش، اختلالات یادگیری، روانشناسی کودکان دارای اختلال­های ارتباطی، اختلال­های زبانی، اختلال­های گفتاری، اختلال ارتباط اجتماعی، اختلال لالی انتخابی

6

 

 

 

 

96/11/27

روانشناسی کودکان دارای اختلال­های هیجانی و رفتاری، تعریف و طبقه بندی و شیوع و علت اختلالات هیجانی و رفتاری، ویژگی‌های کودکان دارای اختلال­های هیجانی رفتاری، ملاحظه­های آموزشی برای دانش­آموزان دارای اختلال هیجانی رفتاری، مداخله زودهنگام برای کودکان دارای اختلال هیجانی رفتاری، روش­های تغییر و اصلاح رفتار، روانشناسی کودکان با آسیب شنوایی، روانشناسی کودکان با آسیبهای بینایی، روانشناسی کودکان با ناتوانی‌های جسمانی، روند رشد حرکتی در سال‌های کودکی، آسیب­های جسمی، فلج مغزی، اختلال تشنجی(صرع)، میزان هوش و آموزش کودکان مبتلا به صرع، شکاف ستون فقرات و سایر آسیب­های نخاع شوکی، روانشناسی کودکان چندمعلولیتی ،اسپینابیفدا، اختلال­های استخوانی و ماهیچه­های اسکلتی، اندام مصنوعی، آسیب مغزی ضریه­ای(TBI)

7

96/12/18

مباحث آزمون پنجم و ششم

8

97/1/17

آزمون جامع

9

97/1/31

آزمون جامع


علم النفس

مرحله

تاریخ هر مرحله

بودجه بندی (سرفصل های هر مرحله)

1

96/9/24

آنلاین جامع خودسنجی "رایگان"

2

 

96/10/8

مفهوم نفس ، ملاک های تشخیص عقل و نفس ، ديدگاه سقراط، افلاطون و ارسطو

معاني عقل و اصطلاحات و نظريات مرتبط با آن ، غريزه و فطرت،

مراتب نفس و شخصيت و شاکله

3

 

96/10/22

کندی ، فارابی ، نظریه جدید راجع به رابطه نفس با بدن

4

96/11/6

مباحث آزمون دوم و سوم

5

 

 

96/11/20

ابن سینا ، عزالی ، ملاصدرا

6

 

 

 

 

96/11/27

مفهوم نفس از دیدگاه قرآن، انسان از دیدگاه قرآن (روح-قلب-اراده و اختیار-) ، دیدگاه شهید مطهری، هوش ، فرآيندهاي رواني از ديدگاه فلاسفه ي اسلامي بهداشت رواني ازنظر اسلام

انواع سازمان رواني ، چگونگي كسب معرفت در روان شناسي جديد

7

96/12/18

مباحث آزمون پنجم و ششم

8

97/1/17

جامع اول

9

97/1/31

جامع دوم


روانشناسی  بالینی

 

مرحله

تاریخ هر مرحله

بودجه بندی (سرفصل های هر مرحله)

1

96/9/24

آنلاین جامع خودسنجی "رایگان"

2

 

96/10/8

مبانی روان‌شناسی بالینی ، روش‌های تحقیق در روان‌شناسی بالینی ،

تشخیص و طبقه بندی مشکلات روانی ، مصاحبه سنجشی

 

3

 

96/10/22

سنجش هوش  ، سنجش شخصیت ، سنجش رفتاری ، قضاوت و تفسیر بالینی

4

96/11/6

مباحث آزمون دوم و سوم

 

5

 

 

96/11/20

رواندرمانی: مداخلات روان شناختی

رواندرمانی: دیدگاه روان پویایی

رواندرمانی: دیدگاه‌های پدیدار شناختی و انسان گرا، وجودی

6

 

 

 

 

96/11/27

رواندرمانی: دیدگاه رفتاری و شناختی، رفتاری

گروه درمانی: خانواده درمانی و زوج درمانی

روان‌شناسی اجتماع نگر و قانون نگر

روان‌شناسی سلامتی و طب رفتاری

روان‌شناسی طب اطفال و روان‌شناسی بالینی کودک

سنجش آسیب مغزی، مجموعه آزمون عصب روانشناختی هالستید-ریتان

مجموعه آزمون عصب روانشناختی لوریا-نبرسکا، آزمون دیداری،حرکتی بندر،گشتالت

7

96/12/18

مباحث آزمون پنجم و ششم

8

97/1/17

جامع اول

9

97/1/31

جامع دوم

روانشناسی عمومی

مرحله

تاریخ هر مرحله

بودجه بندی (سرفصل های هر مرحله)

1

96/9/24

آنلاین جامع خودسنجی "رایگان"

2

 

96/10/8

ماهیت روانشناسی ، مبانی زیست شناختی روان‌شناسی ،  رشد روانی انسان

 

3

 

96/10/22

احساس وادراک ، هشیاری ، یادگیری و شرطی سازی ، حافظه ، زبان و اندیشه

4

96/11/6

مباحث آزمون دوم و سوم

 

5

 

 

96/11/20

انگیزش و هیجان ، تفاوت‌های فردی (هوش) ،  شخصیت ، فشار روانی ، سلامت و مقابله با فشار

6

 

 

 

 

96/11/27

روان‌شناسی نابهنجاری  ، روش‌های درمان  ،  شناخت  اجتماعی  و  احساسات  اجتماعی ،

تعامل اجتماعی و نفوذ اجتماعی

7

96/12/18

مباحث آزمون پنجم و ششم

8

97/1/17

جامع اول

9

97/1/31

جامع دوم

 

روانشناسی فیزیولوژی و انگیزش هیجان

مرحله

تاریخ هر مرحله

بودجه بندی (سرفصل های هر مرحله)

1

96/9/24

آنلاین جامع خودسنجی "رایگان"

2

 

96/10/8

فیزیولوژیک:

نورون ها و پتانسيل عمل - سيناپس ها  ،

انتقال دهنده هاي عصبي و مهم ترين نقشهاي هر انتقال دهنده ( استيل كولين، دوپامين، نوراپي نفرين، سروتونين، گلوتامات، گابا .....)  ، سلول هاي نوروگليا ، امواج مغزي -خواب و بيداري ،

تاثير كمبود ويتامين ها بر عملكرد مغز ، حافظه و يادگيري

 

3

 

96/10/22

فیزیولوژیک:

نحوه تكوين دستگاه عصبي در مرحله جنيني  ، بررسي نقش بخش هاي مختلف دستگاه عصبي مركزي ( نخاع، ساقه مغز، تالاموس، هيپوتالاموس ،دستگاه ليمبيك ، عقده هاي قاعده اي ،) ،  قشر مخ و نواحي مختلف آن ، مقايسه عملكرد ارتباطي دو نيمكره مخ و اعمال نواحي ارتباطي - دوپاره مغزها - اعصاب مغزي ، انواع ناگويي  ، هورمون ها و غدد درون ريز  ، بينايي - شنوايي ، حس هاي چشايي و بويايي - اعصاب مغزي

4

96/11/6

مباحث آزمون دوم و سوم

 

5

 

 

96/11/20

فیزیولوژیک:

الكتروآنسفالوگرفي و روش هاي تصوير برداري

 انگیزش و هیجان:

تعريف هاي انگيزش ، اساس فيزيولوژيك انگيزش و نظريه هاي فيزيولوژيك انگيزش ،

نظريه روان تحليل گري فرويد  ، نظريه هال ، نظريه هاي انتظار ارزش ) لوين ، اتكينسون (

6

 

 

 

 

96/11/27

انگیزش و هیجان:

نظريه يادگيري اجتماعي  ، نظريه اسنادي ، نظريه انسان نگري ، مباني فيزيولوژيك هيجان،

نظريه هاي شناختي هيجان ، نظريه هاي زيستي هيجان  ، هيجان هاي مجزاي ايزارد  ،

نظريه هاي تحولي هيجان  ، نظريه هاي اجتماعي و نقش فرهنگ در هيجان ، نظريه هاي باليني هيجان

 

7

96/12/18

مباحث آزمون پنجم و ششم

8

97/1/17

جامع اول

9

97/1/31

جامع دوم

 

روانسنجی

مرحله

تاریخ هر مرحله

بودجه بندی (سرفصل های هر مرحله)

1

96/9/24

آنلاین جامع خودسنجی "رایگان"

2

 

96/10/8

ادبيات و پيشينه روانسنجي، معني و تعريف مفاهيم اصلي، مقياس هاي اندازه گيري، حیطه هاي مهم يادگيري، تهيه پرسش هاي آزمون، انواع آزمون، طبقه بندي اهداف يادگيري و آموزش

 

3

 

96/10/22

ارزشيابي آموزشي ( معني، دسته بندي و انواع مختلف آن و مراحل ارزشيابی)   آزمون (تعريف و انواع آن به همراه محاسن و معايب هر كدام(

 

4

96/11/6

مباحث آزمون دوم و سوم

 

5

 

 

96/11/20

آزمون و آمار استفاده شده در اين حوزه، روايي آزمون، پايايي، تجزيه و تحليل پرسش نظريه هاي اندازه گيري ( كلاسيك، تعميم پذيري و سوال پاسخ )

 

6

 

 

 

 

96/11/27

هنجار، نيمرخ، سنجش فرآيندهاي غير شناختي، روش هاي سنجش مستقيم رفتار، سنجش عملكردي، آزمون هاي هوش، آزمون هاي شخصيت

7

96/12/18

مباحث آزمون پنجم و ششم

8

97/1/17

جامع اول

9

97/1/31

جامع دوم


زبان تخصصی و عمومی

مرحله

تاریخ هر مرحله

بودجه بندی (سرفصل های هر مرحله)

1

96/9/24

آنلاین جامع خودسنجی "رایگان"

2

 

96/10/8

                                                                   جامع

 

3

 

96/10/22

جامع

4

96/11/6

جامع

5

 

 

96/11/20

جامع

6

 

 

 

 

96/11/27

                                                                   جامع

7

96/12/18

                                                                   جامع

8

97/1/17

جامع

9

97/1/31

                                                                   جامع

 

روانشناسی تربیتی

مرحله

تاریخ هر مرحله

بودجه بندی (سرفصل های هر مرحله)

1

96/9/24

آنلاین جامع خودسنجی "رایگان"

2

 

96/10/8

یادگیری ، آموزش ، روان شناسی پرورشی

پژوهش در روان شناسی پرورشی

نظریه رشد شناختی پیاژه

نظریه های رشد شناختی ویگوتسکی و برونر

نظریه های یادگیری رفتاری ، پاولف ، پراندایک ، اسکینر

نظریه های یادگیری شناختی : گشتالت ، آزوبل ، بندورا

 

 

3

 

96/10/22

نظریه های یادگیری شناختی خبرپردازی نظام یاد

نظریه های یادگیری سازنده گرایی

انگیزش در یادگیری   و سبک های یادگیری و تفکر

 

4

96/11/6

مباحث آزمون دوم و سوم

 

5

 

 

96/11/20

راهبردهای یادگیری و مطالعه : شناخت و فراشناخت و هوش و تفکر

تفکر ، مفهوم سازی و قاعده آموزی،  حل مسئله ، تفکر انتقادی و آفرینندگی

طراحی آموزشی ، هدفهای آموزشی ، آمادگی برای یادگیری

طبقه بندی هدفهای آموزشی

آموزش معلم محور - آموزش به کمک سخنرانی

آموزش معلم محور - آموزش به کمک آموزش مستیم

6

 

 

 

 

96/11/27

آموزش یادگیرنده محور

ادراه کلاس درس : آموزش به روش های تغییر رفتار

سنجش یادگیری و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

7

96/12/18

مباحث آزمون پنجم و ششم

8

97/1/17

جامع اول

9

97/1/31

جامع دوم


آموزش و پرورش کودکان استثنایی

مرحله

تاریخ هر مرحله

بودجه بندی (سرفصل های هر مرحله)

1

96/9/24

آنلاین جامع خودسنجی "رایگان"

2

 

96/10/8

مقدمه و تاريخچه آموزش ويژه آموزش و پرورش كودكان كم توان ذهني

كودك استثنايي و خانواده

 

3

 

96/10/22

آموزش و پرورش كودكان كم شنوا و ناشنوا

آموزش و پرورش كودكان اختلال ارتباطي، زباني و گفتاري

رويكرد مداخله بهنگام/ الگوي پاسخ به مداخله در آموزش

4

96/11/6

مباحث آزمون دوم و سوم

 

5

 

 

96/11/20

آموزش و پرورش كودكان كم بينا ونابينا

آموزش و پرورش كودكان اختلال يادگيري

آموزش و پرورش كودكان اختلال رفتاري- هيجاني

6

 

 

 

 

96/11/27

آموزش و پرورش كودكان نقص توجه و بيش فعالي

آموزش و پرورش كودكان اختلال فراگير رشدي

آموزش و پرورش كودكان تيزهوش

7

96/12/18

مباحث آزمون پنجم و ششم

8

97/1/17

جامع اول

9

97/1/31

جامع دوم

کودکان استثنایی

مرحله

تاریخ هر مرحله

بودجه بندی (سرفصل های هر مرحله)

1

96/9/24

آنلاین جامع خودسنجی "رایگان"

2

 

96/10/8

تعاریف و مفاهیم تاریخچه کودکان استثنایی

تعریف کودکان عقب مانده ذهنی و انواع آن

 

3

 

96/10/22

مداخله زود هنگام

کودکان مبتلا  به يادگيري خاص

كودكان تيز هوش

اختلالات شنوايي

4

96/11/6

مباحث آزمون دوم و سوم

 

5

 

 

96/11/20

كودكان نابينا و كم بينا

معلوليت هاي چندگانه و شديد

 

6

 

 

 

 

96/11/27

معلوليت هاي جسمي و مشكلات فيزيكي

كودكان مبتلا به اختلالات هيجاني و رفتاري

كودكان مبتلا به اختلالات گفتاري و زبان

 

7

96/12/18

مباحث آزمون پنجم و ششم

8

97/1/17

جامع اول

9

97/1/31

جامع دوم

 

 

 

 

 

اطلاعات تماس

88901622 -021 ، 88917446 -021

infoebneyamin@yahoo.com

خیابان ولیعصر - بالاتر از بهشتی نرسیده به پارک ساعی - کوچه دل افروز (وزرا) - پلاک 4

88917449 -021

گالری تصاویر
© کلیه ی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد ابن یمین می باشد