صفحه اصلی
تلگرام
روانشناسی و علوم تربیتی
ارشد
دکتری
کارگاه های ویژه
راه های موفقیت در کنکور
کتابخانه الکترونیک
دانلود کارنامه آزمونهای آزمایشی
   منابع کنکور دکتری مدیریت آموزشی

تئوری های سازمان و مدیریت

- تئوریهای سازمان: مدرن ، پست مدرن ، نمادین و تفسیری ، تالیف : مری جو هچ ، مترجم: دکتر دانایی فرد، انتشارات افکار .

- تئوری سازمان ، تالیف استیفن رابینز ، ترجمه دکتر الوانی و دکتر دانایی فرد ، انتشارات صفار.

- نظریه های کلان جامعه شناختی و تجزیه و تحلیل سازمان : عناصر جامعه شناختی حیات سازمانی ، تالیف : گارت مورگان و گیبسن بارل ، ترجمه: محمد تقی نوروزی، انتشارات سمت.

- مبانی فلسفی تئوریهای سازمان ، تالیف:  دکترمیرزایی اهرنجانی،  انتشارات سمت .

- نظریه‌های سازمان و مدیریت از نوین گرایی تا پسانوین گرایی ،  مؤلف: دکتر حسین رحمان سرشت ، انتشارات: مؤسسه فرهنگي انتشاراتي فن و هنر.

- سازمانها : سيستم هاي حقيقي ، حقوقي و باز ، تاليف:  ريچارد اسكات ، ترجمه : دكتر محمد رضا بهرنگي ، انتشارات كمال تربيت .

- نگرشي نوين به نظريات سازمان و مديريت در جهان امروز ، تاليف : تفرشي ، سعيدآبادي ، خديوي ، انتشارات فراشناختي انديشه .

- تئوري و طراحي سازمان (جلد اول و دوم) ، مولف: ريچارد ال دفت ، مترجمان: دكتر اعرابي و دكتر پارساييان .

- نظريه پردازان علم سازمان ، تاليف:  جمعي از نويسندگان ، ترجمه: دكتر كبيري و دكتر ميركمالي انتشارات يسطرون  .

- مقالات ذيربط در نشريات داخلي و خارجي.

مديريت آموزشي :

مباني نظري و اصول مديريت آموزشي ، تاليف : دكتر علي علاقه بند ، نشر روان.

برنامه ريزي تغيير و نوگرداني در مديريت آموزشي ، تاليف : جري هرمن ،  ترجمه : دكتر علي علاقه بند  ، نشر روان.

تئوري تحقيق و عمل در مديريت آموزشي ، تاليف : وين ك هوي ،  سيسيل جي ميسكل ،  ترجمه: دكتر مير محمد سيد عباس زاده ، انتشارات دانشگاه اروميه .

رويكردهاي نوين به مديريت آموزشي  ، تاليف: گروه كارشناسان OECD  ، ترجمه :دكتر محمد رضا آهنچيان و ديگران ، انتشارات رشد .

چالش هاي مديريت آموزشي ، تاليف: مايك باتري ، ترجمه: دكتر علي اكبر امين بيدختي ، انتشارات دانشگاه سمنان .

بالانشيني مديريت آموزشي،  تاليف فدريكو مايور ، ترجمه: دكتر علي رووف ، انتشارات آستان قدس رضوي .

مديريت آموزشي ، تاليف: دكتر علي شيرازي ، انتشارات جهاد دانشگاهي مشهد .

مقدمات مديريت آموزشي ، تاليف: دكتر علي علاقه بند  ،  نشر روان  .

كليات مديريت آموزشي ، تاليف: دكتر مير محمد سيد عباس زاده ، انتشارات دانشگاه اروميه .

مديريت دانش در سازمانهاي آموزشي،  تاليف: حميد رحيمي و محمد نجفي،  نشر جاودانه .

خلاقيت و نوآوري در سازمانهاي آموزشي ، تاليف: رمضان جهانيان و ديگران ، ناشر اسپند هنر .

ذهنيت فلسفي در مديريت آموزشي ،تاليف:  فيليپ ژ اسميت ، ترجمه: دكتر محمد رضا بهرنگي ، انتشارت گلچين .

مديريت و برنامه ريزي آموزشي ، تاليف: دكتر محمد يارمحمديان و ديگران ، انتشارات دانشگاه علوم پزشكي اصفهان .

رهبري و مديريت آموزشي ، تاليف: دكتر سيد محمد مير كمالي ، انتشارات يسطرون .

مديريت كيفيت فراگير در آموزش  ، تالف: ساليس ادوارد ، ترجمه: سيد علي حديقي ، انتشارات هواي تازه ( نشر هستان ).

مديريت كيفيت جامع در آموزش ، تاليف:  عباس زند باف ، ناصر آزاد ، ناشر روزنه كار .

فرايند برنامه ريزي - سياستگذاري در آموزش ، تاليف: وادي حداد ، ترجمه: غلامرضا گرائي نژاد ، ناشر سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور .

مقالات جناب آقاي دكتر پرداختچي و مقالات ذيربط در نشريات داخلي و خارجي.

برنامه ريزي آموزشي :

ديدگاه هاي نو در برنامه ريزي آموزشي ، تاليف: دكتر فريده مشايخ ، انتشارات سمت .

فرايند برنامه ريزي آموزشي ، تاليف: مشاوران يونسكو ، ترجمه: دكتر فريده مشايخ ، انتشارات مدرسه.

مباني برنامه ريزي آموزشي  ، تاليف: دكتر بهرام محسن پور  ، انتشارات سمت .

اصول و مباني برنامه ريزي آموزشي  ، تاليف: دكتر سياوش خليلي شوريني ، انتشارات يادواره كتاب .

برنامه ريزي توسعه دانشگاهي ، تاليف: دكتر يمني ، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي.

برنامه ريزي استراتژيك در نظام آموزشي ، تاليف: راجر كافمن و جري هرمن ، ترجمه: دكتر عباس بازرگان و دكتر فريده مشايخ انتشارات مدرسه .

برنامه ريزي آموزشي به عنوان يك فرايند اجتماعي ،تاليف: تي يري مالان ، ترجمه: دكتر سعيد بهشتي ، تهرات ، موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي .

برنامه ريزي آموزشي ، تاليف: گري آكرمن ، ترجمه: دكتر غلامعلي سرمد ، تهران ، انتشارات موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي.

مقالات ذيربط در نشريات داخلي و خارجي.

آمار :

آمار و كاربرد آن در مديريت(جلد دوم) : تحليل آماري، تاليف:دكترعادل آذر و دكتر منصور مؤمني انتشارات سمت .

استنباط آماري در علوم رفتاري ، تاليف :   دكتر حيدر علي هومن ، انتشارات سمت .

تحليل داده هاي طبقه اي و مدلهاي خطي لگاريتمي در پژوهش علمي ، تاليف :  دكتر حيدر علي هومن ، انتشارات مركز آموزش مديريت دولتي .

روابط انساني و رفتار سازماني:

مباني رفتار سازماني، مؤلف: دكتر علي رضائيان، انتشارات سمت .

روابط انساني در سازمانهاي آموزشي ، مؤلف: دكتر غلامعلي سرمد ، انتشارات سمت .

رفتار سازماني (3 جلد فرد، گروه و سازمان) مؤلف: استيفن پي‌ رابينز، مترجم: دكتر اعرابي و دكتر پارسائيان ، انتشارات دفتر پژوهشهاي فرهنگي .

مديريت آموزشي و رفتار سازماني  ، تاليف: مارك هنسن  ،ترجمه: دكتر محمد علي نائلي ، انتشارات دانشگاه شهيد چمران اهواز.

انگيزش در سازمانها ، تاليف: دكتر محمد علي نائلي ، انتشارات دانشگاه شهيد چمران اهواز.

مديريت رفتار سازماني : كاربرد منابع انساني ، تاليف پاول هرسي و كنت بلانچارد  ، ترجمه :دكتر قاسم كبيري ، انتشارات جهاد دانشگاهي .

مباني رفتار سازماني ، مولف : استيفن رابينز ، مترجم: دكتر قاسم كبيري ، انتشارات دانشگاه آزاد .

مقالات جناب آقاي دكتر پرداختچي و مقالات ذيربط در نشريات داخلي و خارجي.

روش تحقيق :

روش تحقيق در مديريت (جلد اول و دوم) ،جلد اول: رويكرد كمي ـ جلد دوم: رويكرد كيفي ، تاليف : دكتر دانايي‌فرد، دكتر الواني و دكتر آذر، انتشارات صفار.

روش تحقيق در علوم رفتاري  تاليف: دكتر زهره سرمد، دكتر عباس بازرگان و دكتر الهه حجازي ، موسسه نشر آگه.

شناخت روش علمي در علوم رفتاري ، تاليف :  دكترحيدر علي هومن ، انتشارات سمت .

راهنماي عملي پژوهشهاي كيفي ، تاليف:   دكتر حيدر علي هومن ، انتشارات سمت .

زبان تخصصي:

انگليسي براي دانشجويان رشته مديريت ، تاليف:   دكتر فرهادمشفقي ، انتشارات سمت.

انگليسي براي دانشجويان رشته مديريت و برنامه ريزي آموزشي ، تاليف:   دكتر منصور كوشا ، انتشارات سمت .

Educational Administration: Theory, Research, and Practice,. W .K. Hoy and  C. G. Miskel , McGraw-Hill, Boston ,  2001.

New Foundations for Knowledge in Educational Administration, Policy, and Politics: Science and Sensationalism ,Douglas E Mitchell , Routledge ,2006 .پيشنهاد مي شود جهت تسلط بيشتر بر واژگان زبان تخصصي از كتاب زير نيز استفاده شود :

فرهنگ واژگان مدیریت آموزشی ، تالیف نادیا هاشمی ، انتشارات ودیعت .

 

اطلاعات تماس

88901622 -021 ، 88917446 -021

infoebneyamin@yahoo.com

میدان فاطمی(جهاد) - خیابان جویبار کوچه میر هادی شرقی - پلاک 22

88917449 -021

گالری تصاویر
© کلیه ی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد ابن یمین می باشد